MUNIPOLIS poskytuje obciam jedinečnú komunikačnú bránu | Munipolis

PODMIENKY KOMUNIKAČNÉHO EKOSYSTÉMU MUNIPOLIS PRE PRÍJEMCOV INFORMÁCIÍ (OBČANOV)

I. Predmet zmluvy

 1. Spoločnosť MUNIPOLIS s.r.o., IČ 291 98 950, so sídlom Londýnské náměstí 886/4, Brno, je tvorcom a prevádzkovateľom komunikačného ekosystému Munipolis. Ide o komplex komunikačných a súvisiacich služieb poskytovaných užívateľom systému (najmä obciam a príspevkovým organizáciám) na základe zmluvy o poskytovaní služieb komunikačného ekosystému Munipolis na zabezpečenie efektívnej a modernej komunikácie s konečnými príjemcami informácií (ktorými sú predovšetkým občania danej obce). Komunikačný ekosystém Munipolis slúži tiež k hláseniu podnetov od konečných príjemcov informácií smerom k užívateľom. Vzťahy medzi užívateľom a poskytovateľom upravujú Podmienky komunikačného ekosystému Munipolis. Tieto Podmienky pre príjemcov informácií upravujú najmä práva a povinnosti konečného príjemcu informácií.
 2. Komunikačný ekosystém Munipolis pozostáva z viac modulov a využíva rôzne komunikačné kanály. Jedným z nástrojov na komunikáciu medzi užívateľom a konečným príjemcom informácií je mobilná aplikácia. Mobilná aplikácia je počítačovým programom vyvinutým na účely komunikačného ekosystému Munipolis. Aplikácia je zdarma na stiahnutie pre platformy iOS a Android. Jej užívanie v rámci Mobilného Rozhlasu je dobrovoľné. Oproti ostatným nástrojom (SMS, e-mail) poskytuje konečnému príjemcovi informácií maximum dostupných informácií a možností nastavení. Ďalším dôležitým komunikačným kanálom je Platforma občana. Tá je dostupná cez webové rozhranie a prehľadne zobrazuje relevantné dáta o aktivite používateľa i príjemcu informácií.

II. Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ komunikačný ekosystém Munipolis priebežne vyvíja na základe svojich potrieb a podnetov používateľov aj konečných príjemcov informácií a vyhradzuje si právo meniť kedykoľvek jeho funkcionalitu, vzhľad i ďalšie parametre.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje udržiavať svoje technické riešenie v takom technickom a prevádzkovom stave, aby bola dosahovaná obvyklá kvalita služieb telekomunikačného charakteru s využitím siete GSM, prípadne iných štandardov pre telekomunikačné siete, kvality stanovené normami GSM a garantované mobilnými operátormi.
 3. Poskytovateľ je oprávnený na nevyhnutne potrebnú dobu obmedziť poskytovanie služieb komunikačného ekosystému Munipolis zo závažných organizačných, technických alebo prevádzkových dôvodov a z dôvodov vyššej moci. Poskytovateľ je ďalej oprávnený zastaviť poskytovanie služieb v prípadoch, keď sú služby konečným príjemcom informácií užívané v rozpore s dobrými mravmi, platnými právnymi predpismi, s týmito Podmienkami a s podmienkami poskytovania služieb mobilných operátorov alebo iných nenahraditeľných dodávateľov služieb.

III. Vylúčenie zodpovednosti poskytovateľa a užívateľa voči konečnému príjemcovi informácií

Poskytovateľ ani užívateľ nezodpovedajú za:

 • spôsob a výsledok spracovania podnetu hláseného konečným príjemcom informácií ani za to, či takýto podnet bude vôbec predmetom preverovania;
 • škodu, ktorá vznikne v dôsledku poruchy, opravy alebo údržby sietí mobilných operátorov alebo iného nenahraditeľného dodávateľa služieb a ďalej ani za škodu, ktorá vznikne v dôsledku obmedzenia alebo zastavenia poskytovania služby v dôsledku obmedzenia alebo zastavenia poskytovania služby zo strany mobilného operátora alebo iného nenahraditeľného dodávateľa služieb, napríklad v dôsledku štrajku, lokálneho výpadku elektrického prúdu, teroristického útoku, živelných pohrôm, iných krízových situácií a podobne;
 • akúkoľvek škodu, ktorá vznikne príjemcovi informácií akýmkoľvek spôsobom inštaláciou a použitím alebo nepoužitím komunikačného ekosystému Munipolis všeobecne alebo v dôsledku ľubovoľnej aktivity konečného príjemcu spojenej s komunikačným ekosystémom Munipolis.

IV. Práva a povinnosti konečných príjemcov informácií

 1. Konečný príjemca informácií sa zaväzuje používať komunikačný ekosystém Munipolis v súlade s týmito podmienkami, platným právnym poriadkom a dobrými mravmi všeobecne. Ďalej prehlasuje, že bude po celú dobu používania komunikačného ekosystému Munipolis udržiavať aktuálne všetky svoje osobné a iné údaje.
 2. Konečný príjemca informácií sa zaväzuje chrániť komunikačný ekosystém Munipolis pred neoprávneným prístupom tretích osôb, aby nedošlo k sprístupneniu osobných údajov konečného príjemcu informácií alebo iných chránených údajov tretím osobám, alebo k zneužitiu komunikačného ekosystému Munipolis.
 3. Samotné oznámenia užívateľa doručené prostredníctvom komunikačného ekosystému Munipolis sú spravidla verejné a ich šírenie je vítané. Konečný prijímateľ informácií však berie na vedomie, že presný obsah oznámenia šíreného prostredníctvom komunikačného ekosystému Munipolis môže podliehať autorskoprávnej ochrane.
 4. Konečný príjemca informácií je plne zodpovedný za obsah a formu ním komunikovaných oznámení, vrátane zodpovednosti autorskoprávnej, keďže prostredníctvom rozhrania komunikačného ekosystému Munipolis môže aj sám zadať hlásenie jednotlivého podnetu smerom do systému. Konečný príjemca informácií berie na vedomie, že táto jeho zodpovednosť nezaniká žiadnou činnosťou poskytovateľa.

V. Aktívna komunikácia konečných príjemcov informácií

 1. Konečný príjemca informácií nie je v rámci komunikačného ekosystému Munipolis iba adresátom oznámení, ale môže jeho prostredníctvom aj aktívne komunikovať. Môže sa zapojiť predovšetkým dvoma spôsobmi, a to reakciou v anketách alebo hlásením podnetov.
 2. Pri vyplnení odpovede či názoru v ankete sa konečný príjemca informácií zaväzuje vyjadriť svoju skutočnú a vážnu vôľu, aby sa dosiahol účel komunikácie s užívateľom, teda získanie relevantného prehľadu o názoroch konečných príjemcov informácií.
 3. Konečný príjemca informácií je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by malo slúžiť na iné využitie komunikačného ekosystému Munipolis, než je jeho vyššie deklarovaný účel. Hlavne je povinný konať tak, aby nedošlo k zneužitiu systému k prospechu vlastnému alebo tretích osôb. V rámci hlásenia podnetu je tak povinný zabezpečiť, že svojimi podnetmi nebude poškodzovať dobré meno poskytovateľa ani užívateľov, nebude porušovať ani ohrozovať práva alebo oprávnené záujmy ostatných fyzických alebo právnických osôb. Podnety nesmú byť hrubo obťažujúce, nesmú byť podávané nečestne a obsahovo nimi nemôžu byť najmä
  • nelegálny tovar a služby – hlavne drogy, pornografia, násilie,
  • ohrozovanie rozumového, citového alebo mravného vývoja detí,
  • spotrebiteľské úvery,
  • lotérie, stávkovanie a gambling,
  • politické strany a hnutia.

VI. Sankčné ustanovenia

V prípade, že konanie konečného príjemcu informácií v rámci komunikačného ekosystému Munipolis preukázateľne poškodzuje poskytovateľa alebo mu spôsobuje ujmu, a to najmä z dôvodu, že je v rozpore s týmito podmienkami, platnými právnymi predpismi, odporuje dobrým mravom alebo konečný príjemca informácií nepravdivo vypĺňa údaje o svojej osobe alebo iných skutočnostiach a okolnostiach, je poskytovateľ oprávnený bezprostredne po zistení uvedených skutočností pozastaviť poskytovanie služieb konečnému príjemcovi informácií a požadovať od neho náhradu celej skutočne vzniknutej ujmy, predovšetkým zmluvných pokút a sankcií, ktoré poskytovateľ zaplatil tretím stranám (štátnym orgánom, operátorom, ostatným zmluvným partnerom atď.) v dôsledku konania konečného príjemcu informácií.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Príjemca informácií má možnosť riešiť prípadný spor s prevádzkovateľom alebo užívateľom mimosúdne. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Internetová stránka tohto subjektu je www.teleoff.gov.sk.
 2. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 10. 2019.