Unikátnu komunikačnú bránu obciam zabezpečuje Munipolis | Munipolis

PODMIENKY KOMUNIKAČNÉHO SYSTÉMU MUNIPOLIS

I. Predmet zmluvy

 1. Predmetom poskytovaných služieb Poskytovateľa je poskytovanie komunikačného systému MUNIPOLIS (komplexu komunikačných a súvisiacich služieb) Poskytovateľom odberateľovi služby (ďalej len Užívateľ či Partner SM), ktorý využíva MUNIPOLIS k poskytovaniu informácií Príjemcom informácií na základe Zmluvy, ktorú tvorí Aktivačný formulár komunikačného systému MUNIPOLIS, príp. Zmluva či Objednávka o poskytovaní služieb komunikačného systému MUNIPOLIS, a tieto Podmienky komunikačného systému MUNIPOLIS (ďalej len Podmienky), uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom (ďalej len Zmluva) a prípadne i na základe inej zmluvy, uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom (napríklad aj podpísanej objednávky Poskytovateľom a Užívateľom), ktorá samostatne upravuje podmienky poskytovania doplnkových a asistenčných služieb (ďalej len Objednávka).

II. Cena a platobné podmienky

 1. Užívateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi riadne a včas cenu stanovenú v Zmluve alebo v Objednávke a v Cenníku komunikačných kanálov MUNIPOLIS.
 2. Ak je Zmluvou alebo Objednávkou objednaná služba na viac zúčtovacích období, je Poskytovateľ oprávnený vystaviť faktúru vopred tak, aby cena bola zaplatená ešte pred začatím príslušného obdobia. Pokiaľ nebude cena riadne a včas zaplatená, je Poskytovateľ oprávnený pozdržať svoje plnenie až do úplného uhradenia vyúčtovanej sumy.
 3. Ceny podľa Zmluvy alebo Objednávky za priebežne poskytované a platené plnenia môžu byť podľa uváženia Poskytovateľa každoročne zvyšované o percento zodpovedajúce kladnému percentu medziročnej inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a to vždy s účinnosťou najskôr od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude také vyhlásenie oficiálne urobené. Pri výpočte novej výšky ceny v dôsledku inflácie sa bude vždy vychádzať z aktuálnej výšky ceny, tj z ceny prípadne už zvýšenej o infláciu. K prvému zvýšeniu môže dôjsť najskôr po uplynutí 12 mesiacov od začiatku doby plnenia. Prípadná záporná percentuálna hodnota medziročnej inflácie nemá na tieto ceny vplyv.
 4. Ak je Zmluvou alebo Objednávkou objednaná služba jednorazová alebo služba, ktorej cena je určená podľa skutočného rozsahu čerpania, je Poskytovateľ oprávnený vystaviť faktúru za také plnenie po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo toto plnenie poskytované.Ceny komunikačných kanálov uvedené v Zmluve alebo Objednávke sú platné ku dňu uzavretia Zmluvy alebo Objednávky. Pri zmene Cenníka komunikačných kanálov MUNIPOLIS oproti Zmluve alebo Objednávke sú platné ceny uvedené v Cenníku komunikačných kanálov MUNIPOLIS, a to odo dňa jeho účinnosti.
 5. Splatnosť faktúr je dohodnutá v lehote 14 dní od vystavenia faktúry Poskytovateľom.
 6. Uzavretím Zmluvy či potvrdením Objednávky Užívateľ súhlasí s tým, že vyúčtovanie ceny za objednané služby môže Poskytovateľ uskutočniť v elektronickej forme (ďalej len Elektronická faktúra). Užívateľ berie na vedomie, že Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v písomnej forme, a že vystavením Elektronickej faktúry už Poskytovateľ nie je povinný zasielať Užívateľovi faktúry v písomnej forme. Poskytovateľ má výhradné právo voľby medzi zaslaním elektronickej faktúry alebo faktúry v písomnej forme.
 7. Ak právny poriadok Užívateľa nepripúšťa použitie Elektronickej faktúry, alebo pre ňu stanovuje určité podmienky, je Užívateľ povinný o tom Poskytovateľa informovať bez zbytočného odkladu po uzavretí Zmluvy či potvrdení Objednávky, inak nie je oprávnený sa na účely splatnosti ceny tejto skutočnosti dovolávať.

III. Trvanie zmluvy

 1. Zmluva alebo Objednávka sa uzatvára na dobu, ktorá je v nej uvedená.
 2. Pokiaľ nie je v Zmluve alebo v Objednávke uvedené inak, platí pri plnení objednanom na viac zúčtovacích období, že začiatkom doby plnenia je prvý deň mesiaca nasledujúceho po uzavretí Zmluvy alebo potvrdení Objednávky, dobou plnenia je 1 rok, uplatní sa postup pre predĺženie záväzku podľa Zmluvy či Objednávky a interval platby je jednoročný.
 3. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana neoznámi pri opakujúcom sa plnení objednanom na viacero zúčtovacích období druhej zmluvnej strane, že trvá na ukončení zmluvného vzťahu, a to najneskôr 2 mesiace pred dátumom ukončenia poskytovania služieb podľa Zmluvy alebo Objednávky, po uplynutí doby trvania zmluvného vzťahu sa poskytovanie plnenia automaticky predlžuje o jeden rok, a to opakovane.

IV. Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo aj zastaviť poskytovanie služieb v prípadoch, keď sú alebo podľa Poskytovateľa môžu byť služby Užívateľom používané v rozpore s dobrými mravmi, platnými právnymi predpismi, zmluvnými dokumentmi alebo s podmienkami poskytovania služieb mobilných operátorov alebo iných nenahraditeľných dodávateľov služieb, ale aj z iných obdobných dôvodov alebo z dôvodov stanovených v týchto Podmienkach. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť začať alebo pozastaviť plnenie predmetu Zmluvy alebo Objednávky výslovne aj na dobu, kedy voči nemu Užívateľ neplní svoje záväzky.

V. Povinnosti a zodpovednosť Užívateľa

 1. Užívateľ sa zaväzuje používať komunikačný systém MUNIPOLIS v súlade so Zmluvou, príp. Objednávkou, týmito Podmienkami a platným právnym poriadkom.
 2. V prípade, že sa Užívateľ dozvie o možnom porušení právnych predpisov, ktoré súvisia s plnením Zmluvy alebo Objednávky, je povinný o tom Poskytovateľa bezodkladne informovať a poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri zjednaní nápravy.
 3. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť prístupy do komunikačného systému MUNIPOLIS len oprávneným osobám.
 4. Užívateľ je plne zodpovedný za obsah a formu ním komunikovaných oznámení, vrátane autorskoprávnej zodpovednosti, pretože prostredníctvom Užívateľského rozhrania sám odovzdáva jednotlivé oznámenia Príjemcom informácií. Užívateľ berie na vedomie, že táto jeho zodpovednosť nezaniká žiadnou činnosťou Poskytovateľa, keďže stále zostává odosielateľom oznámenia.
 5. Užívateľ berie na vedomie, že telefónne čísla u Príjemcov informácií môžu meniť svojho majiteľa, a zaväzuje sa prijať vhodné opatrenia, ktoré od neho možno požadovať, aby sa oznámenia dostali k osobe, ktorá má byť ich adresátom, teda aby nepresné údaje boli opravené alebo vymazané.
 6. Ak má byť podľa všetkých okolností Príjemcom informácií (adresátom notifikačného oznámenia) neplnoletá osoba, najmä však osoba mladšia ako 15 rokov (napr. v prípade notifikácií v rámci školských krúžkov a pod.), Užívateľ sa výslovne zaväzuje zaistiť súhlas jej zákonného zástupcu so zasielaním takýchto oznámení.
 7. Užívateľ je povinný zdržať sa zasielania akýchkoľvek marketingových oznámení mimo pracovné dni v čase pred 8. hodinou a po 18. hodine. Užívateľ sa ďalej zaväzuje užívať obozretne tzv. push notifikácie v mobilnej aplikácii (oznámenia, ktoré sa Príjemcovi informácií objavia priamo na displeji mobilného telefónu) a využívať ich tak, aby nedochádzalo k obťažovaniu Príjemcu informácií.
 8. V prípade marketingových oznámení sa Užívateľ zaväzuje zaistiť dodržiavanie všetkých ustanovení o regulácií reklamy a o zasielaní obchodných oznámení podľa platných právnych predpisov (najmä zák. č. 147/2001 Z. z. a zák. č. 22/2004 Z. z., v platnom znení). Pokiaľ sú Príjemcovia informácií kontaktovaní marketingovým oznámením, je možné tak urobiť len s ich predchádzajúcim súhlasom, pričom Užívateľ je povinný takto poskytnutý súhlas Poskytovateľovi na jeho žiadosť kedykoľvek bezodkladne preukázať. Ďalej je povinnosťou Užívateľa správu označiť ako obchodné oznámenie, uviesť do marketingového oznámenia svoju totožnosť ako odosielateľa oznámenia, v koho mene sa komunikácia uskutočňuje, a jasne a zreteľne uviesť možnosť, ako jednoducho a bez akýchkoľvek nákladov prejaviť nezáujem o zasielanie ďalších marketingových oznámení. Užívateľ je najmä povinný zdržať sa zasielania oznámení, ktoré propagujú:
  1. nelegálny tovar a služby – najmä drogy, pornografiu, násilie,
  2. ohrozovanie rozumového, citového alebo mravného vývoja detí,
  3. spotrebiteľské úvery,
  4. lotériu, tipovanie a gambling,
  5. audiotexové linky,
  6. politické strany a hnutia alebo politické názory.

VI. Zodpovednosť za škodu, vylúčenie zodpovednosti

 1. V prípade, že obsah Užívateľom zasielaných oznámení preukázateľne poškodzuje Poskytovateľa alebo mu spôsobuje ujmu, a to z dôvodu, že je v rozpore s platnými právnymi predpismi, zmluvnými dokumentmi alebo odporuje dobrým mravom, najmä pokiaľ Užívateľ nedodrží obmedzenie pre zasielanie oznámení, je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Užívateľa náhradu celej skutočnej vzniknutej ujmy, predovšetkým zmluvných pokút a sankcií, ktoré Poskytovateľ zaplatil tretím stranám (štátnym orgánom, operátorom, ostatným zmluvným partnerom atď.) v dôsledku konania Užívateľa.
 2. Užívateľ je povinný nahradiť Poskytovateľovi ujmu vzniknutú každým svojím pochybením, ktoré môže spočívať najmä v tom, že
  1. zadá k odoslaniu oznámenia, ktoré bude v rozpore s dobrými mravmi, s právnym poriadkom SR alebo zmluvnými dokumentmi; vzhľadom na to, že Príjemcovia informácií môžu byť aj osoby mladšie ako 18 rokov, porušením dobrých mravov sa rozumie aj návrh služieb pre dospelých,
  2. bude poškodzovať iného súťažiteľa alebo Poskytovateľa,
  3. Príjemcovi informácií odmietne poskytnúť plnenie podľa svojho oznámenia alebo pre početnosť jeho oznámení bude jeho konanie z pohľadu priemerného spotrebiteľa vnímané ako hrubo obťažujúce.
  4. Užívateľ inak poruší dojednanie Zmluvy, či Objednávky.
 3. V prípade omeškania Užívateľa s úhradou za služby Poskytovateľa podľa ním vystavenej faktúry je Užívateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania od prvého dňa po splatnosti faktúry. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.
 4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v dôsledku:
  1. poruchy, opravy alebo údržby sietí mobilných operátorov, alebo iného nenahraditeľného dodávateľa služieb,
  2. obmedzenia alebo zastavenia poskytovania služby v dôsledku obmedzenia alebo zastavenia poskytovania služby zo strany mobilného operátora alebo iného nenahraditeľného dodávateľa služieb, napríklad v dôsledku štrajku, lokálneho výpadku elektrického prúdu, teroristického útoku, živelných pohrôm, iných krízových situácií a podobne,
  3. nesprávneho použitia systému komunikačného systému MUNIPOLIS alebo ktorejkoľvek jej časti Užívateľom,
  4. nesprávneho použitia systému komunikačného systému MUNIPOLIS alebo ktorejkoľvek jej časti, a to výslovne mobilnej aplikácie, zo strany Príjemcov informácií; takým nesprávnym použitím sa rozumie napr. nepravdivé hlásenie podnetov alebo nepravdivá odpoveď v ankete,
  5. chybných dát dodaných do komunikačného systému MUNIPOLIS tretími stranami alebo ich chybnou interpretáciou, ich ďalším spracúvaním alebo zdieľaním,
  6. chýb v prenose, nekvality dát alebo nedostatočnej bezpečnosti dát počas prenosu prostredníctvom prostriedkov iných subjektov,
  7. nedostupnosti služieb v dôsledku nedostatočného, nedostupného alebo nefunkčného pripojenia k sieti internet či technického vybavenia na strane Užívateľa či Príjemcu informácií.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Je riešená v dokumente Informácie o spracovaní osobných údajov (www.munipolis.sk/informacie-o-spracovani-osobnych-udajov) a v Spracovateľskej zmluve.

VIII. Podmienky služieb elektronických komunikácií

 1. Popis poskytovanej služby:
  1. Poskytovateľ zaisťuje prevádzku hlasovej komunikácie prostredníctvom siete internet označovanej skratkou VoIP (Voice over Internet Protokol). Pre využívanie tejto služby je nevyhnutné, aby Užívateľ disponoval pripojením k internetu. Užívateľovi je pri poskytovaní služby pridelené verejné telefónne číslo, ktoré je možno použiť pre volanie aj prijímanie hovorov zo všetkých verejných telefónnych čísel. Poskytovateľ však v rámci hlasových služieb neumožňuje prístup k číslam tiesňového volania ani údaje o lokalizácii volajúceho na čísla tiesňového volania.
  2. Poskytovateľ je oprávnený na nevyhnutný čas obmedziť poskytovanie služieb komunikačného systému MUNIPOLIS zo závažných technických alebo prevádzkových dôvodov a z dôvodov vyššej moci. Poskytovateľ je podľa svojej voľby oprávnený poskytovanie služby, prípadne technicky súvisiace služby, obmedziť alebo prerušiť v týchto prípadoch:
   1. ak vznikne podozrenie, že Užívateľ uzatvoril Zmluvu na základe nepravdivých údajov,
   2. Užívateľ sa prostredníctvom služby dopustil protiprávneho konania,
   3. Užívateľ ohrozuje prevádzku siete, uskutočňuje zlomyseľné alebo obťažujúce volania, použil službu k rozosielaniu nevyžiadaných obchodných oznámení v rozpore s týmito Podmienkami,
   4. Užívateľ bez súhlasu Poskytovateľa zasahoval do technických zariadení, ktoré sú vo vlastníctve alebo v nájme Poskytovateľa,
   5. Užívateľ riadne a včas neuhradil cenu za poskytnutú službu na základe vyúčtovania, a to ani v náhradnej lehote stanovenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 1 týždeň,
   6. z dôvodov na strane Užívateľa bola intenzita komunikačnej prevádzky v rámci poskytovanej služby alebo celkového objemu komunikovaných dát za určité obdobie opakovane taká vysoká, že mohlo dôjsť k obmedzeniu ostatných Užívateľov, k preťaženiu technických zariadení Poskytovateľa alebo k zjavne neprimerane vysokému vyúčtovaniu. Poskytovateľ v takých prípadoch Užívateľa na tieto skutočnosti pri ich prvom výskyte upozorní.
  3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak účastník
   1. opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,
   2. nezaplatil cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti,
   3. pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu podniku zariadenie neodpojí,
   4. opakovane používa verejnú službu spôsobom, ktorý znemožňuje podniku kontrolu jej používania,
   5. opakovane porušuje podmienky zmluvy o poskytovaní verejných služieb.

   Časť technických zariadení, prostredníctvom ktorých sú objednané služby poskytované, a ich súčasti, sú vlastníctvom samotného Poskytovateľa, ktorý je oprávnený tieto podľa svojho uváženia meniť, dopĺňať, premiestňovať alebo upravovať; sčasti má Poskytovateľ tieto zariadenia v nájme, pričom zmeny sú možné aj na týchto zariadeniach. V priebehu poskytovania služby môže z dôvodov spočívajúcich najmä vo výmene, oprave, úprave, konfigurácii, aktualizácii, meraní a riadení prevádzky v sieti, doplnení alebo premiestnení technických zariadení, ako aj z dôvodu vady technického alebo organizačného charakteru na strane Poskytovateľa, dôjsť k dočasnému prerušeniu poskytovania služby alebo k dočasnému obmedzeniu služby. Ak to umožnia okolnosti, najmä ak sú vyššie opísané skutočnosti Poskytovateľovi vopred známe, oznámi ich čo najskôr Užívateľovi. Poskytovateľ nie je v takých prípadoch povinný nahradiť Užívateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku prerušenia služby alebo vadného poskytnutia služby, ani zľavu z ceny za poskytovanie služby. Ak z iných dôvodov dôjde k nedodržaniu úrovne kvality služby alebo k prerušeniu poskytovania služby z dôvodov na strane Poskytovateľa, zníži Poskytovateľ čiastku za úhradu poskytovania služby v bezprostredne nasledujúcom alebo v bezprostredne nasledujúcich zúčtovacích obdobiach a v lehotách z toho vyplývajúcich, a to podľa povahy a závažnosti nedodržania úrovne kvality služby alebo podľa dĺžky prerušenia jej poskytovania.

   Poskytovateľ sa zaväzuje odstraňovať vady vzniknuté v technickom riešení čo najskôr, ako to bude technicky možné, do 8 hodín od zistenia vady, a to aj v prípadoch, kedy vada je spôsobená dôsledkami pôsobenia okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle dotknutých právnych predpisov (napríklad vyššia moc).
  4. Poskytovateľ sa zaväzuje udržiavať svoje technické riešenie v takom technickom a prevádzkovom stave, aby bola dosahovaná obvyklá kvalita služieb telekomunikačného charakteru s využitím siete GSM, prípadne iných štandardov pre telekomunikačné siete, kvalita stanovená normami GSM a garantovaná mobilnými operátormi. Minimálna ponúkaná a minimálna zaručená úroveň kvality služby je 99,0%. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť podstatné technické parametre služby, pokiaľ je taká zmena dôsledkom podstatných zmien technických parametrov služby zo strany mobilných operátorov alebo iného nenahraditeľného dodávateľa služieb. Poskytovateľ nie je oprávnený meniť dáta vzniknuté prevádzkou služieb pre Užívateľa inak ako technickým spracovaním v súlade s požiadavkami Užívateľa a dohodnutým obsahom služby.
  5. Poskytovateľ zaisťuje opatrenia za účelom merania a riadenia prevádzky v sieti elektrických komunikácií, ktoré sa využívajú na zabránenie naplnenia kapacity pripojenia alebo jej prekročenia, a to prostredníctvom svojho zmluvného partnera. Uvedené opatrenia nemajú vplyv na kvalitu služby.
  6. Službu je možné používať len prostredníctvom virtuálnych zariadení, ktoré Poskytovateľ poskytuje Užívateľom a ktoré Užívatelia ovládajú prostredníctvom webového rozhrania na internetovej adrese www.munipolis.sk alebo cez API rozhrania.
  7. Osobné údaje Užívateľa ani osobné údaje Príjemcov informácií nebudú zverejnené v zozname účastníkov, ktorého účelom je vyhľadávanie podrobného kontaktu o osobách. Taký zoznam nebude vydaný ani za iným účelom.
 2. Užívateľ smeruje svoje pripomienky a uplatňuje prípadné reklamácie kvality služby alebo jej účtovania elektronickou poštou na e-mailovú adresu info@munipolis.sk, telefonicky na číslo +420 533 533 331 alebo na iné kontaktné údaje Poskytovateľa uvedené na webových stránkach www.munipolis.sk. Pripomienky alebo reklamácie je Užívateľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa vadného plnenia Poskytovateľa. Poskytovateľ ich vyrieši najneskôr do 30 dní od obdržania.
 3. Doba trvania Zmluvy a tiež poskytovanie služieb elektronických komunikácií je stanovená dohodou v Zmluve, prípadne v ustanovení čl. III týchto Podmienok. Termín zahájenia poskytovania služieb elektronických komunikácií sa zhoduje so začiatkom doby plnenia podľa Zmluvy. Pre službu elektronických komunikácií je výpovedná lehota 30 dní.
 4. Práva a povinnosti zo Zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom s vylúčením kolíznych noriem. O sporoch medzi Užívateľom a Poskytovateľom rozhoduje príslušný súd Slovenskej republiky a v zákonom stanovených prípadoch Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako orgán alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.
 5. Poskytovateľ je oprávnený na nevyhnutný čas obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služby v prípade narušenia bezpečnosti a integrity siete, bezpečnosti služby alebo pri zistení ich ohrozenia alebo zraniteľnosti.
 6. Prenesenie telefónneho čísla k Poskytovateľovi:
  1. Záujemca o prenesenie telefónneho čísla (ďalej len Záujemca) uzavrie s Poskytovateľom zmluvu (ďalej len účastnícka zmluva) so žiadosťou o prenesenie telefónneho čísla od iného Poskytovateľa služieb (ďalej len opustený Poskytovateľ služieb). Pre úspešné prenesenie telefónneho čísla je Záujemca povinný pri prenášanom telefónnom čísle právnym úkonom ukončiť poskytovanie služby elektronických komunikácií opusteným Poskytovateľom služieb. Pokiaľ nevyplynie z konania opusteného Poskytovateľa služieb voči Poskytovateľovi, že k dohodnutému dátumu prenesenia telefónneho čísla dôjde k ukončeniu poskytovania služby opusteným Poskytovateľom služieb, musí túto skutočnosť dostatočne preukázať Záujemca.
  2. Záujemca a Poskytovateľ si pri uzatvorení účastníckej zmluvy dojednajú dátum prenesenia telefónneho čísla. Ak má byť na základe jednej žiadosti o zmenu Poskytovateľa služieb prenesených viac telefónnych čísel, pre všetky telefónne čísla musí byť zvolený rovnaký dátum prenesenia. Poskytovateľ má právo dojednaný dátum prenesenia telefónneho čísla jednostranne zmeniť z kapacitných alebo technických dôvodov na najbližší vhodný termín. Užívateľ bude v takom prípade o novom termíne prenesenia vopred informovaný. Poskytovateľ informuje Záujemcu o uvoľnenie telefónneho čísla u opusteného Poskytovateľa služby a rovnako o aktivácii telefónneho čísla u Poskytovateľa spravidla telefonicky, formou SMS a/alebo e-mailom podľa kontaktných údajov, ktoré má Poskytovateľ k dispozícii.
  3. K preneseniu telefónneho čísla dôjde v termíne dohodnutom s Poskytovateľom, a to vždy v čase od 0:00 hodín do 6:00 hodín. V dobe prenášania telefónneho čísla, alebo v časti tejto doby, nemusí byť prenášané telefónne číslo aktívne s výnimkou volania na číslo tiesňovej linky 112.
  Prenesenie telefónneho čísla od Poskytovateľa:
  1. Záujemca zadá u nového zvoleného Poskytovateľa služby (ďalej len preberajúci Poskytovateľ služieb) žiadosť o zmenu Poskytovateľa služieb. Preberajúci Poskytovateľ služieb vykonáva prenesenie telefónneho čísla podľa ním stanovených podmienok a platných právnych predpisov.
  2. Pre prenesenie telefónneho čísla je Záujemca povinný podať u Poskytovateľa platnú výpoveď účastníckej zmluvy.
  3. Okamihom podania výpovede účastníckej zmluvy je Poskytovateľ oprávnený obmedziť Užívateľovi niektoré poskytované služby. Pokiaľ prenesenie telefónneho čísla z akéhokoľvek dôvodu neprebehne, má sa za to, že výpoveď bola Záujemcom vzatá späť a účastnícka zmluva platí v nezmenenom rozsahu ďalej.
  4. Záujemca môže v rámci jednej objednávky preniesť viac svojich telefónnych čísel. V prípade, že Záujemca prenáša viac telefónnych čísel v jednej objednávke, musia byť všetky prenášané telefónne čísla zaradené do rovnakej účastníckej zmluvy. Každé z prenášaných telefónnych čísel musí splniť náležitosti stanovené týmito Podmienkami a právnymi predpismi. Ak nie je k preneseniu z akýchkoľvek dôvodov uvoľnené ani jediné telefónne číslo obsiahnuté v objednávke prenesenia telefónneho čísla, je celá objednávka zamietnutá. V takom prípade sa má za to, že výpoveď účastníckej zmluvy bola Záujemcom vzatá späť a účastnícka zmluva platí v nezmenenom rozsahu ďalej.
  5. Prenesením telefónneho čísla nezaniká povinnosť Záujemcu zaplatiť všetky svoje peňažné záväzky voči Poskytovateľovi. Po prenesení telefónneho čísla môže Záujemca využívať len služby ponúkané preberajúcim Poskytovateľom služby. Nastavenie služieb poskytovaných Poskytovateľom sa neprenáša.
  Spoločné ustanovenia:
  1. Za prenesenie telefónneho čísla platí Záujemca cenu vo výške uvedenej v Zmluve; pokiaľ v nej nie je uvedená cena, tak podľa cenníku služieb platného ku dňu uzavretia zmluvy.
  2. Otázky neupravené týmito podmienkami sa ďalej riadia opatrením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo dňa 30. 11. 2011, č. O – 22/2011, ktorým sa stanovujú technické a organizačné podmienky pre realizáciu prenositeľnosti telefónnych čísel.
 7. Užívateľ nie je povinný platiť žiadne úhrady v súvislosti s ukončením Zmluvy pred uplynutím doby trvania, pokiaľ nie je v Zmluve výslovne stanovené inak.

IX. Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok je Technická špecifikácia, ktorá definuje technické parametre služieb v rámci systému MUNIPOLIS, a ktorej platné znenie je k dispozícii v administračnom rozhraní MUNIPOLIS.
 2. Pre Zmluvy uzatvorené v minulosti, ktorých súčasťou boli Podmienky obsahujúce v prílohách Moduly komunikačného systému MUNIPOLIS a Podmienky asistenčných a iných doplnkových služieb, sú tieto prílohy stále platné; v prípade rozporu s Technickou špecifikáciou modulov a doplnkových služieb systému MUNIPOLIS je platná táto Technická špecifikácia; jej obsah je k dispozícii v administračnom rozhraní MUNIPOLIS.
 3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok je Cenník komunikačných kanálov MUNIPOLIS (ďalej len Cenník), ktorý je každému Užívateľovi dostupný v administračnom rozhraní MUNIPOLIS.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok sú ďalšie dojednania Spracovateľskej zmluvy, ktoré riešia práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov medzi Poskytovateľom a Užívateľom a ktorých základné ustanovenia sú obsiahnuté v Zmluve.
 5. Tieto Podmienky sa obdobne vzťahujú aj na plnenie na základe zmluvy alebo objednávky komunikačného ekosystému Mobilný Rozhlas.
 6. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť Podmienky alebo ich časť a Cenník pri zmene technických, prevádzkových, obchodných či organizačných podmienok na svojej strane alebo pri zmenách na trhu, a to v celom rozsahu. O všetkých zmenách bude Užívateľ informovaný písomne alebo elektronickými prostriedkami s využitím údajov poskytnutých Užívateľom, a to najmenej mesiac pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien. V prípade, že Užívateľ s novými Podmienkami alebo novým Cenníkom nebude súhlasiť, je oprávnený túto zmluvu vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou - do uplynutia výpovednej lehoty platí pre Užívateľa pôvodné znenie Podmienok. Na výpoveď doručenú po nadobudnutí účinnosti zmien sa neprihliada. V prípade, že Užívateľ, Zzmluvu nevypovie, má sa za to, že so zmenou súhlasí. Akékoľvek oznámenie Užívateľa o tom, že nesúhlasí so zmenou Podmienok, má rovnaké účinky ako výslovná výpoveď Objednávky.
 7. Tieto Podmienky sú účinné od 01. 02. 2022.

Príloha Podmienok - Ďalšie dojednania spracovateľskej zmluvy

 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, napr. meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo identifikácia podľa prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity. Predmetom spracúvania sú osobné údaje jednotlivých Príjemcov informácií zapojených do komunikačného systému MUNIPOLIS a taktiež osobné údaje kontaktných osôb subjektov zapojených do tohto systému (najmä zástupcov obcí a príspevkových organizácií). Doba trvania spracúvania sa zhoduje s dobou zapojenia obce do komunikačného systému MUNIPOLIS; pri spracúvaní na základe súhlasu dotknutej osoby je doba spracúvania počas platnosti tohto súhlasu. Povahou spracúvania je dobrovoľné získanie osobných údajov od dotknutých osôb na základe informovaného súhlasu s ich spracúvaním, a samotné spracúvanie osobných údajov, a spracovanie osobných údajov nutných pre riadne plnenie Zmluvy či Objednávky, pričom ide najmä o meno a priezvisko a kontaktné a lokalizačné údaje. Účelom spracúvania je zaistenie fungovania komunikačného systému MUNIPOLIS a partnerských projektov, najmä zasielanie informačných a krízových správ, zistenie názoru v anketách, zistenie polohy alebo pohybu a taktiež informovanie o novinkách.
 2. Poskytovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov pro Uživatele zaväzuje
  1. spracúvať osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Užívateľa, vrátane otázok poskytnutia osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, pokiaľ mu toto spracúvanie už neukladajú právo Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na Poskytovateľa vzťahuje; v takom prípade Poskytovateľ Užívateľa informuje o tejto právnej požiadavke pred spracúvaním, ibaže by tieto právne predpisy toto informovanie zakazovali z dôležitých dôvodov verejného záujmu,
  2. zaistiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali k mlčanlivosti alebo aby sa na ne vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti; táto povinnosť mlčanlivosti musí trvať aj po skončení zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a osobou oprávnenou spracúvať osobné údaje,
  3. prijať všetky opatrenia požadované podľa článku 32 GDPR, teda s prihliadnutím na stav techniky, nákladov na vykonanie, povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania aj na rôzne pravdepodobné a rôzne závažné riziká pre práva a slobody fyzických osôb, vykonať vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zaistil úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu danému riziku, vrátane:
   1. pseudonymizácie a šifrovania osobných údajov,
   2. schopnosti zaistiť neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracúvania,
   3. schopnosti obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim včas v prípade fyzických či technických incidentov,
   4. procesu pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení pre zaistenie bezpečnosti spracúvania;
  4. pri posudzovaní vhodnej úrovne bezpečnosti sa zohľadnia najmä riziká, ktoré predstavuje spracúvanie, najmä náhodné alebo protiprávne zničenie, strata, pozmeňovanie, neoprávnené sprístupnenie odovzdávaných, uložených alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k nim,
  5. zohľadniť povahu spracúvania, byť Užívateľovi nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pri plnení Užívateľovej povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby,
  6. byť Užívateľovi nápomocný pri zohľadnení povahy spracúvania a informácií, ktoré má k dispozícii, pri
   1. zabezpečení spracúvania osobných údajov,
   2. ohlasovaní prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov dozornému úradu,
   3. oznamovaní prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov dotknutým osobám, a prípadne tiež pri
   4. posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov,
   5. predchádzajúcich konzultáciách pred spracúvaním s dozorným úradom,
  7. v súlade s rozhodnutím Užívateľa všetky osobné údaje buď vymazať, alebo ich vrátiť Užívateľovi po ukončení poskytovania služieb spojených so spracúvaním, a vymazať existujúce kópie, pokiaľ právo Európskej únie alebo členského štátu nepožaduje uloženie daných osobných údajov,
  8. poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné k doloženiu toho, že boli splnené povinnosti stanovené v tomto článku, a umožniť audity, vrátane inšpekcií, vykonané Užívateľom alebo iným audítorom, ktorého Užívateľ poveril, a k týmto auditom poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť.
 3. Poskytovateľ je oprávnený so súhlasom Užívateľa využiť na zabezpečenie plnenia aj subdodávateľa. Poskytovateľ bude Užívateľa informovať o všetkých zamýšľaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších sprostredkovateľov alebo ich nahradenia, a poskytne tak prevádzkovateľovi príležitosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. Subdodávateľovi budú na základe zmluvy alebo iného právneho aktu podľa práva Európskej únie alebo členského štátu uložené rovnaké povinnosti na ochranu údajov, aké sú uvedené v týchto podmienkach alebo inom právnom akte medzi Poskytovateľom a Užívateľom, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk, pokiaľ ide o zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení. Pokiaľ nebude subdodávateľ plniť svoje povinnosti v oblasti ochrany údajov, zodpovedá Užívateľovi za plnenie jeho povinností aj naďalej plne Poskytovateľ.
 4. Poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať Užívateľa v prípade, že podľa jeho názoru určitý pokyn porušuje GDPR alebo iné predpisy Európskej únie alebo členského štátu týkajúce sa ochrany údajov.
 5. Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi tieto dodatočné záruky, pokiaľ ide o zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR:
  1. kontrola neoprávnených prístupov k osobným údajom,
  2. šifrovaný prenos dát od Poskytovateľa,
  3. umiestnenie dátového úložiska s osobnými údajmi v uzamknutej miestnosti,
  4. záloha dát vykonaná do inej lokality šifrovaným prenosom s prístupom len poverených osôb Poskytovateľa.
 6. Vzhľadom k tomu, že Poskytovateľ má sídlo v Českej republike, Poskytovateľ a Užívateľ si dojednali podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby zodpovedalo požiadavkám Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR“). Ak sú štátom Užívateľa kladené na toto spracovanie ďalšie požiadavky, je povinný o tom Poskytovateľa bezodkladne informovať a poskytnúť mu súčinnosť na ich splnenie.